Om diskriminering

Kontaktuppgifter: via telefon: 072-083 54 24 och via e-post: kontakt@antidiskrimineringstockholm.se

Diskriminering är när en person blir sämre behandlad än någon annan i samma eller jämförbar situation på grund av någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Diskriminering sker dagligen i olika sammanhang i samhället och påverkar tillgången till grundläggande rättigheter som bostad, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

De sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag är:

 • Etnisk tillhörighet – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung eller på grund av sitt språk.
 • Religion eller annan trosuppfattning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga.
 • Kön – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin könstillhörighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
 • Sexuell läggning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen är homo-, bi- eller heterosexuell.
 • Ålder – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin ålder.

Förbudet mot diskriminering gäller inom följande områden i samhället:

 • arbetslivet
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • yrkesbehörighet
 • medlemskap i vissa organisationer
 • varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
 • anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor)
 • hälso- och sjukvården
 • socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • värn- och civilplikt.

Diskrimineringslagen innehåller även en bestämmelse om förbud mot ett diskriminerande bemötande när offentliganställda har kontakt med allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden. De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och landsting.

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannen: do.se